A importancia de continuar

En Afalu seguimos traballando por e para a saúde💪.

Coa chegada da pandemia, as súas restriccións e multitude de cambios, a nosa saúde mental e emocional viuse perxudicada. No caso das persoas maiores, estes cambios impactan de forma máis significativa, xa que temos que sumarlle a ausencia das suas terapias, a ruptura de rutinas, e o illamento social que provocan variedade de alterancións conductuais e psicolóxicas, precipitanto o deterioro cognitivo ou avance de demencias. Ademáis, factores como o medo o contaxio, a desesperanza, o aburrimento ou a falta de exercicio físico sumanse negativamente.

O nosos centros de dia, e a nosa unidade terapeutica mantéñense abertos, para paliar e combatir xuntos os efectos de esta situación, mantendo a actividade cognitiva🧠, física🏃 e social👥 dos nosos usuarios, mediante plans individualizados📝, rigurosos protocolos sanitarios✔️ e có propósito dun continuo mantenemento e benestar da persoa💜🧡.

En Afalu seguimos trabajando por y para la salud💪.

Con la llegada de la pandemia, sus restricciones, y multitud de cambios, nuestra salud mental y emocional se ha visto perjudicada. En el caso de las personas mayores, estos cambios impactan de forma más significativa, ya que tenemos que sumarle la ausencia de sus terapias, la ruptura de rutinas y el aislamiento social, que provocan variedad de alteraciones conductuales y psicológicas precipitando el deterioro cognitivo o el avance de demencias. Además, factores como el miedo al contagio, la desesperanza, el aburrimiento o la falta de ejercicio físico se suman negativamente.

Nuestros centros de día y nuestra unidad terapéutica, se mantienen abiertos para paliar y combatir juntos los efectos de esta situación, manteniendo la actividad cognitiva🧠, física 🏃y social👥 de nuestros usuarios, mediante planes individualizados 📝, rigurosos protocolos sanitarios✔️ y con el propósito de un continuo mantenimiento y bienestar de la persona💜🧡.